Arī šajā mācību gadā Smiltenes novada speciālajā pamatskolā tiek īstenots Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) organizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Informācija par projektu pieejama mājas lapā  http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu. Projekta aktualitātes meklē PuMPuRS Facebook lapā: https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Projekta ietvaros šajā mācību gadā atbalstu saņem 8 izglītojamie. Atbalstu sniedz psihologs, sociālais pedagogs, kā arī papildus konsultācijas tiks nodrošinātas gan latviešu valodā, gan matemātikā, kā arī nodrošināts konsultatīvais atbalsts, dažādās dzīves situācijās, kad tas nepieciešams.